Tankar kring trygghet

Så förbättrar du kärleksrelationen i vardagen!

 

Att rå om varandra med kärlek och värme är förmodligen det vackraste som finns i en relation. Det är därför ni ska se till att ha en bra kommunikation som bygger på en autentisk dialog där ni ventilera om vad som kan förbättras i relationen, så att ni blir nöjda med varandras styrkor och kan leva med varandras svagheter.
 

Lyssna på varandra i relationen


För att ta tillvara på varandras styrkor och svagheter på ett bra sätt, gäller det att ni vågar ta upp även mindre bekväma saker och ting med varandra. För om det finns brister i er relation, så är det viktigt att ni vågar samtala med varandra i en dialog där ni vågar lyssna på varandra.


Något som kan vara mindre bekvämt att samtala kring i en kärleksrelation är om saker som kan hända i det förgyllda rummet. Men för att kunna rå om varandra med kärlek och värme, behöver m även vilja och våga ta upp de mindre bekväma sakerna. Detta för att ni ska kunna förbättra relationen i en sann och kärleksfull anda. Mindre bra saker som kan hända i det förgyllda rummet är om ni inte lyckas få till det på ett bra sätt, där en för er för liten penis kan vara en orsak. Våga för en dialog med varandra om vad som krävs för att det ska vara bekvämt för er med de befintliga ”verktygen” och vad som kan behöva förändras. Kan ni kanske testa nya ställningar för att lyckas i sänghalmen och i det förgyllda rummet? Ska ni se över möjligheter att göra en penis förstoring med hjälp av ett medicinskt och kliniskt ingrepp? Eller kan det finnas andra möjligheter till att ni ska bli framgångsrika i sänghalmen?  
 

Positiv dialog ger bra förutsättningar till förändring och förbättring


Genom att ha en positiv, konstruktiv dialog så får ni chans att försöka förändra och förbättra det som är viktigt i er relation och även stärka det som redan i dag är fantastiskt mellan er. För ni ska se era svagheter som möjligheter till att bli styrkor och/eller svagheter som ni vill och kan leva med. Ingen är perfekt, även om alla kan bli bättre på olika sätt. Men för att kunna bli bättre, måste det uppmärksammas om att det finns förbättringsmöjlighet. Så se inte förändringar som någonting negativt, utan en möjlighet till att stärka relationen mellan er. Så se er dialog som något positivt i vardagen, för ni vill ha en sund relation som ni vill utvecklas tillsammans.
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista och värdera bra och mindre bra saker i relationen

 

 

Ett förslag är att ni gör en lista om vad som är bra i er relation och vad som kan förbättras i den. Gör även en värdering av de bra och mindre bra sakerna och se om de mindre bra sakerna är viktiga att förändra eller inte. Om de behöver förändras, se vad som är prioriterat i första hand och vad som kan göras i andra hand.

 

 

All lycka och våga ha en dialog med varandra i en positiv anda med varandra.

 

Kommunikation är viktigt för tryggheten


Att ha en kommunikation och dialog är något som är en förutsättning för att skapa en trygghet för den enskilde. Detta oavsett om det är trygghet i skola, på arbetsplatsen eller i hemmet!

Hur skapar en trygghet för alla i en grupp och hur vårdar och utvecklas denna i vardagen? Det gäller att hela tiden kunna ta tillvara de styrkor som alla i gruppen har och beaktar de olikheter som finns. När olikheterna kan bli problem, gäller det att kunna se om det egentligen är ett problem och hur en förändrar situationen så att olikheterna kan beaktas under den tid som relationen finns. Dialog och kommunikation är en lösning på detta!
 

Kommunikation och arbetsmiljö


På många arbetsplatser är det viktigt att kunna arbeta i ett team, även om vi inte vill umgås och prata om personliga saker. Här får exempelvis chefen lösa eventuella konflikter som finns bland de anställda, så att det kan finnas en bra arbetsmiljö för alla. Även om de anställda kan ha ett visst ansvar för ett bra arbetsklimat, är det chefens ansvar för att gruppen och teamet kan ha en bra arbetsmiljö (vilket också regleras i den svenska lagstiftningen). En bra chef kan leda och fördela på ett sätt, så att företagets ekonomiska mål kan uppnås, samtidigt som arbetsmiljön för de anställda har en hög kvalité i praktiken.
 

Skapa trygghet


Alla företag behöver, med fördel, en inventering och utveckling när det gäller laganda och teambuilding! Detta kan göras genom teambuildning- och kickoff-tillfällen, förslagsvis under våren eller efter cirka en månad från att ett nytt eller förändrat team finns på plats på en eller flera avdelningar inom företaget.

Under en sådan sammankomst finns det fördelar att det bjuds in en föreläsare som kan inspirera och motivera medarbetarna till att arbeta mot ett gemensamt mål när det gäller sund laganda och för en bra arbetsmiljö. Coachen Christopher Alvengrip är en professionell och inspirerande föreläsare som har en gedigen bakgrund som inspiratör och motiverande sammanhållning i ett team. Han har bland annat varit en professionell allsvensk fotbollsspelare och arbetar i dag som bland annat personlig tränare och coach.

För i alla sammanhang är det viktigt att ha en kommunikation och dialog och som kan skapa en trygghet för den enskilde. Detta oavsett om det är trygghet i skola, på arbetsplatsen eller i hemmet!
 

Vem bär ansvaret?

 

Trygghet är en upplevd känsla som ser olika ut, beroende på till vem frågan ställs och vad för bakgrund denne har. För vissa är trygghet att ha mat för dagen och boende för sig själv och sin familj, för andra är trygghet att vara säker på väg från krogen klockan tre på natten eller att kunna träna på ett sunt och säkert sätt. Trygghet kan vara att det är bra belysningar i ens eget närområde eller att det är en säker lekplats för ens egna barn. Benämningen trygghet används (ibland lite godtyckligt) till och från i olika sammanhang – en trygg anställning, ett tryggt boende, ett tryggt samhälle, en trygg uppväxtmiljö – alla säger sig verka för tryggheten (för vem står upp och säger "Jag är emot tryggheten"?) och arbetar för detta på olika sätt.  

 

Arbete och resultat

 

Det finns olika sätt att arbeta för trygghet och förhoppningsvis finns det någon form av strategi i trygghetsarbetet (en trygghetspolicy eller avsiktsförklaring) som ligger till grunden för hela arbetet, som ger riktlinjer och vägledning om vilket resultat och mål som man vill skapa och uppnå. Finns det inget tydligt mål och vision, blir hela processen med trygghetsarbete någonting flummigt och ingen vet vad som ska göras, för att tryggheten ska uppnås i praktiken.

 

Det som är viktigt när man arbetar med trygghetsfrågor är att budskapet och resultatet blir det som förväntas. Om man jobbar för en säker lekplats är det en stor fördel att prata med barnen och föräldrarna och ser vilka aspekter som de anser vara viktiga för att uppnå en trygg och säker lekplats. Arbetar man inom fastighetsbranschen är det en stor fördel att involvera hyresgästerna och bolagets egna medarbetare för att se hur det trygga boendet ska se ut och hur de upplever trygghet, så att man inte arbetar i ett dimmoln och godtyckligt utifrån bolagets lednings tycke och smak. Arbetar man för en trygg uppväxt, är det en stor fördel att involvera socialtjänst, dagis, barn och föräldrar samt ideella organisationer – som Rädda barnen och BRIS – för att definiera trygghet och en sund och bra uppväxtmiljö, så att man kan verka för att FN:s barnkonvention och svensk lagstiftning implenteras i det dagliga arbetet.

 

Avsändare och mottagare är viktigt i en kommunikaton och dialog för att verka för ett bra trygghetsarbete. Man kan som avsändare göra ett gediget och bra arbete, som inte mottagaren/kunderna (barnen, hyresgästerna, butikskunder, anställda) märker av och även om man har bra, tydliga mål, behöver man se vad det är som mottagaren känner och har behov av för att känna tryggheten i praktiken.  

 

 

Gemensamt ansvar
– samhälle, företag och individer

 

Att skapa en trygghet för alla är ett gemensamt ansvar för alla och det ska inte kunna skylla ifrån sig med att "det var inte vi som gjorde fel", "Vi gjorde vad vi kunde" eller "Ansvaret ligger hos någon annan". För att tryggheten ska finnas där hos mottagaren, krävs det att vi tillsammans verkar för att tryggheten ska finnas där hos mottagaren – oavsett om vi sitter som VD för ett fastighetsbolag, är politiker på kommunal eller riksdagsnivå eller är ansvarsfulla medborgare med idéer, tankar och funderingar. Att ta ansvar är något som borde ligga som en värdegrund för oss alla – för att skapa ett humant samhälle, där mottagaren ska känna den upplevda tryggheten, som borde vara en mänsklig rättighet. 

 

Vad är trygghet?

 

 

Trygghet för alla

 

Vi är alla unika och har olika behov i livet, vilka skiljer sig från person till person beroende på ens bakgrund och livssituation. Att ha trygghet i vardagen är något som vi alla delar och är något som vi behöver för att skapa relationer i vardagen med andra individer. För det trygga mötet är något som vi skapar tillsammans utifrån våra egna värderingar och ideologi, utan trygghet som grund kan vi inte föra relationen vidare i en positiv anda.

 

Vad är då trygghet och hur skapar vi tryggheten för alla i vardagen?
Trygghet är en känsla och ett tillstånd som vi känner inom oss – ett välbefinnande. Kopplat till en förmåga att kunna rå om andra människor med en human empati visar styrka att kunna skapa trygghet för både en själv och för andra individer. Detta är något som förebilder kan medverka till, så att vi alla får ökad medvetande kring och höjd känsla för.

Är trygghet att spela ansvarsfullt på casino på nätet och förena ett tryggt spelande där glädje och sunt tänkande är i fokus? Finns det en trygghet för alla, även för den som dricker eller spelar för mycket? Finns det mer info om casino på faktura som gör att det går att skapa sunda förutsättningar till en trygghet som förenar trygghet för alla i ett samhälle, samtidigt som envar har möjlighet att utvecklas som individer för ett sunt spelande? Det finns många frågor som inte alltid har ett svar, men frågor som behöver ställas för att väcka en tanke att spinna vidare kring.

 

Att skapa förutsättningar för att ge trygghet för både sig själv och andra innebär både förebyggande och proaktivt  arbete, redan från barnsben och för barn, och vara behjälpliga när situationer uppstått i livet, när händelser uppstått, så att människor får möjligheten att reparera och komma tillbaks på banan för att kunna få förutsättningar till att ha och ge trygghet i vardagen.